Podvojné účtovníctvo:
 • administratívna príprava dokladov pred zaúčtovaním
 • spracovanie podvojného účtovníctva
 • spracovanie DPH / mesačne alebo štvrťročne/ + vyplnenie tlačiva DPH
 • spracovanie zahraničných  dodávateľských a oberateľských faktúr + evidencia Súhrnný výkaz daň z pridanej hodnoty + vyplnenie tlačiva, účtovanie v cudzích menách
 • evidencia jázd služobných motorových vozidiel
 • príkazy na úhradu
 • vypracovanie daňového priznania DPPO, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 

Jednoduché účtovníctvo:

 • administratívna príprava dokladov pred zaúčtovaním
 • spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie DPH / mesačne alebo štvrťročne/+ vyplnenie tlačiva DPH
 • účtovanie v cudzích menách, zahraničné dodávateľské a odberateľské faktúry + evidencia súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty + vyplnenie tlačiva
 • evidencia jázd služobných motorových vozidiel
 • príkazy na úhradu
 • spracovanie daňového priznania DPFO, výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch
 

Mzdy a personalistika:

 • spracovanie miezd, mesačných výkazov pre poisťovne, úhrady
 • vypracovanie pracovných zmlúv, prihlášky, odhlášky  zamestnancov a firiem